⚠️ СВЯЗК(А):

Лендинг — ссылка
Прелендинг — ссылка
Источники, где запускалась реклама:
ГЕО: VN
💻Desktop — 750%
📱Mobile — 25%

 • Tôi 97 tuổi – khả năng cương chưa làm tôi thất vọng bao giờ;;001
 • Tôi 77 tuổi – khả năng cương chưa làm tôi thất vọng bao giờ;;002
 • Tôi 76 tuổi – khả năng cương chưa làm tôi thất vọng bao giờ;;003
 • Thỏa mãn bạn đời sau tuổi 71, thay vì Viagra, hãy dùng mẹo này;;004
 • Tôi 78 tuổi – khả năng cương chưa làm tôi thất vọng bao giờ;;005
 • Thỏa mãn bạn đời sau tuổi 56, thay vì Viagra, hãy dùng mẹo này;;006
 • Tôi 70 tuổi – khả năng cương chưa làm tôi thất vọng bao giờ;;007
 • Tôi 80 tuổi – khả năng cương chưa làm tôi thất vọng bao giờ;;008
 • Để tăng khả năng cương 5 lần, viết ra công thức trong 7 phút;;009
 • Thỏa mãn bạn đời sau tuổi 61, thay vì Viagra, hãy dùng mẹo này;;010
 • Tôi 88 tuổi – khả năng cương chưa làm tôi thất vọng bao giờ;;011
 • Thỏa mãn bạn đời sau tuổi 79, thay vì Viagra, hãy dùng mẹo này;;012

🕵️‍♂️ Когда обнаружили оффер впервые: лето 2020

📊 Прогресс связки на 20.08.2020: связка активная 🤑

🧐 откручивается 35 дней

🌎Откручивались на такие ГЕО:
VN — 12

📈 Сколько дней откручивались креативы:
35 д. — крео

Крео


Mihail Pro

wpseo_editor

Занимаюсь анализом перспективных и актуальных связок

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *